Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

Pagina:1|2|3|...|13|

Tijdig aanleveren administratie btw juni / 2e kwartaal

Uiterlijk 31 juli dient de aangifte btw over het 2e kwartaal c.q. over de maand juni te zijn ingediend bij de Belastingdienst en tevens te zijn voldaan. Wij verzoeken u vriendelijk om de administratie over het tweede kwartaal / juni tijdig aan te leveren en daarbij te vermelden of en wanneer u op vakantie gaat.
1 reactie(s) op dit artikel

Bedrijfsvakantie

Van 1 augustus t/m 13 augustus 2019 vieren wij onze vakantie en is ons kantoor gesloten. Bij dringende zaken kunt u een mail sturen naar info@peulen-aa.nl Graag in het onderwerp vermelden 'dringend'. Wij zullen dan zo snel mogelijk reageren. Wij wensen al onze relaties een fijne zomervakantie!
0 reactie(s) op dit artikel

Wet arbeidsmarkt in balans (per 1 januari 2020)

Op 28 mei 2019 heeft de Eerste Kamer de Wet arbeidsmarkt in balans (hierna: Wab) aangenomen. Naar verwachting zal deze nieuwe wet ingaan op 1 januari 2020. Toch dient u als werkgever in 2019 al rekening te houden met enkele maatregelen uit deze nieuwe wet. We bespreken hier de belangrijkste maatregelen uit de Wab en waar u reeds nu al rekening...
0 reactie(s) op dit artikel

Heeft u een BBL-leerling in dienst?

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per gerealiseerde...
0 reactie(s) op dit artikel

Verhoging minimumloon per 1 juli 2019

De leeftijd waarop een werknemer recht heeft op het volledige wettelijke minimumloon is verlaagd van 23 jaar naar 21 jaar. Per 1 juli 2017 ontvangen werknemers van 22 jaar al het volledige wettelijke minimumloon en is het vaste percentage van het wettelijke minimumloon dat 18-, 19-, 20- en 21-jarigen ontvangen verhoogd. Per 1 juli 2019...
0 reactie(s) op dit artikel

Bent u werkgever in de sector Metaal en Techniek?

Als werkgever in de sector Metaal en Techniek valt u verplicht onder de werkingssfeer van de cao Private Aanvulling WW en WGA Metaal en Techniek (WWM). Vermoedelijk heeft u hierover een schrijven ontvangen bij uw combinota van Mn Services N.V. over het tweede kwartaal 2019.   De cao WWM repareert de wettelijke verkorting van de...
0 reactie(s) op dit artikel

UBO-register; bent u de uiteindelijk belanghebbende?

De eerste stappen voor de invoering van een UBO-register zijn eindelijk gezet. Op 4 april jl. is namelijk de ‘Wet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ bij de Tweede Kamer ingediend. Het UBO-register bevat informatie over belanghebbenden (Ultimate Benificial Owners) die...
0 reactie(s) op dit artikel

Verbruikt u >55.000 kWh elektriciteit of >25.000 m3 aardgas per jaar?

Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas per jaar verbruiken hebben een wettelijke verplichting om energiebesparende maatregelen te treffen. Deze verplichting vloeit voort ui het Activiteitenbesluit milieubeheer en wordt de 'energiebesparingsplicht' genoemd. Sinds 2019 hebben...
0 reactie(s) op dit artikel

Brief Belastingdienst: Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA)

Sinds enige jaren kunnen ook belastingadviseurs (intermediairs) gebruikmaken van de gegevens die reeds bij de Belastingdienst bekend zijn. Dit wordt ook wel de Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) genoemd. U dient als cliënt echter eerst toestemming te verlenen voor het inzien van deze reeds bij de Belastingdienst bekende gegevens. Omstreeks...
1 reactie(s) op dit artikel

Verhoging minimumloon per 1 januari 2019

De hoogte van het wettelijke minimumloon wijzigt per 1 januari 2019. Het minimumloon is van toepassing op werknemers van 22 jaar en ouder. Voor jongere medewerkers is het wettelijke minimum jeugdloon van toepassing. Naast het feit dat u als werkgever verplicht bent om uw medewerkers minimaal het minimumloon te betalen, bent u ook verplicht om...
0 reactie(s) op dit artikel

Gaat u kerstpakketten uitdelen?

Loon is alles wat een werknemer krijgt uit zijn dienstbetrekking, dus dit geldt ook voor het kerstpakket. Het kerstpakket is loon in natura. De werkgever kan kiezen of hij het kerstpakket behandelt als loon voor de werknemer of dat hij het aanwijst als eindheffingsloon in de werkkostenregeling. Als de werkgever het kerstpakket aanwijst...
0 reactie(s) op dit artikel

Mededeling premies werkhervattingskas 2019 ontvangen?

Eind november 2018 heeft de Belastingdienst de mededelingen inzake de 'gedifferentieerde premiepercentages Werkhervattingskas (Whk)' voor het jaar 2019 verstuurd. Alle werkgevers met werknemers in dienst die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen ontvangen deze mededeling. Indien wij de loonadministratie voor u verzorgen...
0 reactie(s) op dit artikel

Vermogen in box 3? Doe grotere privé-uitgaven nog dit jaar!

Als u dit jaar in privé nog een nieuwe auto en/of een nieuwe inboedel voor uw woonkamer koopt, bespaart u dat belasting in box 3. Dergelijke bezittingen behoren niet tot de grondslag voor de vermogensrendementsheffing. Dat betekent dat als u de aankoop voor bijvoorbeeld € 50.000 nog dit jaar afwikkelt, uw vermogen in box 3 op 1...
0 reactie(s) op dit artikel

Maakt u gebruik van co-ouderschap?

Bij co-ouderschap hebben beide ouders recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting (van € 2.801) mits het kind tegelijkertijd tot het huishouden van beide ouders behoort. Vereist is dan dat het kind doorgaans tenminste drie gehele dagen per week in elk van beide huishoudens verblijft. Financiën gaat er van uit dat dit verblijf...
0 reactie(s) op dit artikel

Wilt u 3% btw besparen?

Per 1 januari 2019 wordt het lage BTW-tarief verhoogd van 6% naar 9%. Staatssecretaris Snel van Financiën heeft de Tweede Kamer meegedeeld dat het kabinet extra administratieve lasten van deze tariefsverhoging voor ondernemers wil voorkomen. Daarom zal de Belastingdienst geen BTW naheffen bij vooruitbetaling in 2018 (met 6% BTW) voor een...
0 reactie(s) op dit artikel
Pagina:1|2|3|...|13|