Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2021

De volgende wijzigingen uit het ‘Wetsvoorstel fiscale maatregelen 2021’ treden in werking op 1 januari 2021, tenzij anders is vermeld:

KIA-verduidelijkingen
De KIA wordt zo aangepast dat voor het bepalen van de hoogte van de KIA per onderneming wordt uitgegaan van de investeringen per onderneming van de belastingplichtige en niet van alle investeringen van alle ondernemingen van de belastingplichtige tezamen. Geven de investeringen in de eigen onderneming samen met de investeringen van de andere deelnemers aan een samenwerkingsverband recht op het maximumbedrag van de KIA, dan heeft de ondernemer slechts recht op een evenredig deel van het maximumbedrag aan KIA voor zijn/haar aandeel in het totaal van de investeringen.

Aanpassing overgangsrecht NSW-landgoederen
Het overgangsrecht wordt uitgebreid naar situaties waarin per 2021 niet meer aan de instandhoudingseis wordt voldaan. Daardoor blijven de fiscale gevolgen (alsnog invordering van schenk-, erf- en overdrachtsbelasting) buiten toepassing. Vanaf 1 januari 2021 kunnen ook in het buitenland gelegen onroerende zaken als NSW-landgoed kwalificeren als de onroerende zaak een element vormt van het Nederlands cultureel erfgoed.

Wijziging overgangsrecht bij de levensloopregeling
Het fictieve genietingstijdstip van de levensloopaanspraak wordt vervroegd van 31 december 2021 naar 1 november 2021. De instelling die de levensloopregeling uitvoert, wordt inhoudingsplichtige voor de loonheffing over de levensloopaanspraak. Nu is dat nog de (ex-)werkgever. Bovendien kan de (ex-)werknemer de levensloopverlofkorting alleen nog via de IB-aangifte benutten.

donderdag 17 september 2020