Laatste blog berichten
Actueel
Unable to display the feed

Blog

<< Terug naar de nieuwspagina

Heeft uw bedrijf een risico- inventarisatie en -evaluatie (RI&E)?

De Arbeidsomstandighedenwet (hierna Arbowet) verplicht iedere werkgever om een arbobeleid te voeren dat zo veel mogelijk gericht is op optimale arbeidsomstandigheden. De primaire verantwoordelijkheid voor het bereiken van goede arbeidsomstandigheden ligt binnen de ondernemingen. Om een goed arbobeleid te kunnen vormgeven moet de werkgever een overzicht opstellen van alle risico's die in het bedrijf of de instelling kunnen voorkomen. Met de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Een RI&E dient te bestaan uit:

  • Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risico­beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, ook met specifieke aandacht voor werknemers die behoren tot de ‘bijzondere categorieën van werknemers’ (bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangeren, jeugdigen en ouderen).
  • De evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden.
  • De prioritering van de risico's.
  • De vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden: het Plan van Aanpak.

Na het uitvoeren van de RI&E en het opstellen van het Plan van Aanpak moeten deze voorgelegd worden aan een gecertificeerde arbodienst of een gecertificeerde arbokerndeskundige. Zij beoordelen of de ingevulde RI&E compleet en betrouwbaar is en uitgaat van de huidige stand van wetenschap en techniek. Ze schrijven een advies aan de werkgever o.a. over het Plan van Aanpak.

Alle erkende RI&E-instrumenten staan op de site van Steunpunt RI&E. Daar staan ook alle voorwaarden voor de toetsing.

Géén verplichte toetsing:
Er hoeft geen toetsing van de RI&E plaats te vinden wanneer:

  • alle werknemers in het bedrijf samen 40 uur of minder werken;
  • het bedrijf ten hoogste 25 werknemers heeft én gebruik maakt van een door het Steunpunt RI&E erkende branche-RI&E of gebruik maakt van een branche-RI&E die in de CAO is opgenomen.

Bedrijven met 25 of minder werknemers hoeven hun RI&E niet te laten toetsen. Zij vallen onder het cao-model, mits deze bedrijven met een door de branche erkend RI&E-instrument werken. Bedrijven met méér dan 25 werknemers moeten hun risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) wel laten toetsen door een arbodeskundige.

Boete door de Inspectie SZW
Eind januari 2019 heeft de minister in een kamerbrief een meerjarenplan aangekondigd om de naleving van de RI&E te verbeteren. Onderdeel hiervan is dat de controle op de RI&E per 2020 wordt geintensiveerd. Er wordt vaker gecontroleerd of er een RI&E en een plan van aanpak aanwezig is. Indien deze niet aanwezig zijn of onvoldoende zijn, kan de Inspectie SZW direct een boete opleggen!

Voor meer informatie over de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) kunt u uiteraard contact opnemen met Peulen accountant & adviseurs via (077) 382 02 01.

woensdag 19 februari 2020


Geef hieronder uw reactie op dit nieuwsitem

Naam:
Reactie:
Captcha image
Nog geen reacties geplaatst